Privacy verklaring

Dit document betreft de omgang met persoonlijke gegevens, een zogenaamde privacy verklaring. Praktijk KleinLink, gevestigd te Oude Parklaan 111, 1901 ZP Bakkum (Castricum), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring.

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat we een (digitaal) cliëntdossier aanmaken. Een cliëntdossier bevat onder meer aantekeningen over jouw veranderdoelen en veranderproces. Daarnaast worden in het dossier gegevens opgenomen die jij hebt aangeleverd. Bijvoorbeeld jouw CV of rapportages van testen. Maar het kan ook gaan om informatie die is voortgekomen uit voorgaande behandelingen bij een andere zorgverlener welke jij aan Praktijk KleinLink verstrekt hebt. Een enkele keer komt het voor dat wij, alleen bij jouw expliciete toestemming, contact opnemen over jouw casus met een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld de POH GGZ of huisarts. We hebben het dan over jouw gezondheidstoestand en wisselen eventueel gegevens uit over uitgevoerde onderzoeken, diagnoses, begeleiding en behandeling.

We doen ons best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat we:

 • Zorgvuldig omgaan met persoonlijke en medische gegevens. Hiertoe gebruiken we beveiligde praktijksoftware van Mijndiad.
 • Ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot cliëntgegevens.
 • Een ethische en wettelijke geheimhoudingsplicht hebben en respecteren (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de begeleiding is afgerond of bij een verwijzing naar een andere begeleider of behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor de waarnemend collega tijdens afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een paar gegevens uit jouw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat we een factuur kunnen opstellen.

Als we vanwege een andere reden gebruik willen maken van jouw gegevens, dan zullen we je eerst informeren en expliciet om jouw toestemming vragen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Persoonsgegevens worden verwerkt doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt, met als doel contact met jou te kunnen leggen:

 • Jouw opgegeven voor- en achternaam.
 • Jouw opgegeven e-mailadres.
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het sturen van een brief, fax, e-mail of WhatsApp.
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt.
 • We verwerken alleen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over jouw gezondheid, indien je daar iets over meldt.

Praktijk KleinLink neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn

De gegevens in het cliëntendossier blijven ten behoeve van coaching, counseling of therapie, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 20 jaar bewaard. Het dossier ten behoeve van (organisatie-)advisering wordt maximaal 5 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk KleinLink verkoopt gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Praktijk KleinLink, sluit Praktijk KleinLink een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Praktijk KleinLink blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deze website gebruikt alleen technische en functionele cookies. En statistieken cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die deze website gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kan hiermee het gebruik van de website worden geoptimaliseerd. Statistieken cookies die worden gebruikt zijn:

 • Google AdWords-cookie: het Google AdWords-cookie meet of en via welke advertentie u binnenkomt op onze website.
 • Google Analytics-cookie: het Google Analytics-cookie houdt bij hoe u de website gebruikt. Deze informatie wordt gebruikt voor rapporten over internetgebruik.
 • Bing-cookie: het Bing-cookie meet of en via welke advertentie je binnenkomt op mijn website.
 • Doubleclick-search-cookie: het Doubleclick-search-cookie meet of en via welke advertentie je binnenkomt op mijn website.
 • Affiliate-cookies: het affiliate cookies meten of en via welke andere sites je binnenkomt op mijn website.

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover ik beschik, in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens indienen via irene@kleinlink.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je dan om een kopie van jouw identiteitsbewijs als aanvulling op het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van jouw privacy verzoek ik om in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) weg te lakken.

Ik zal zo snel als mogelijk op jouw verzoek reageren. Tevens wijs ik je erop dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens /tip-ons.

Hoe de persoonsgegevens worden beveiligd

De bescherming van jouw gegevens wordt uiteraard serieus genomen en wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Links naar andere websites van derden

Deze website bevat links naar andere websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Ik ben dan ook niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de manier waarop zij met uw persoonsgegevens omgaan. Ik raad je dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijziging privacyverklaring

Ik behoud me het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Gebruik van deze website houdt in dat u als gebruiker akkoord gaat met deze privacyverklaring. Maakt u vaker gebruik van deze website, raadpleeg dan weer de privacyverklaring, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1-06-2024 door Irene Klein Link.